Aanmelding


Een aanmelding kan zowel na doorverwijzing van een arts, leerkracht, CLB, een andere organisatie, of op eigen initiatief. Afhankelijk van de zorgvraag wordt nadien een verkennend gesprek en een onderzoek ingepland. 


Het logopedisch onderzoek gebeurt nagenoeg altijd op voorschrift van de geneesheer-specialist , de specifieke werking hiervan wordt verduidelijkt tijdens het eerste kennismakingsgesprek.


Onderzoek


Een logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd om de aangekaarte moeilijkheden zo uitgebreid mogelijk te analyseren. Na opmaak van het verslag wordt, rekening houdend met info van externen, een behandelplan op maat van de cliënt opgesteld. Deze documenten worden ook opgesteld in functie van terugbetaling door uw ziekenfonds.


Behandeling


Met de opgestelde documenten kunt u vervolgens een voorschrift verkrijgen bij de geneesheer-specialist voor de opstart van de therapie. 

De sessies gaan door in de praktijk of op school. Na onderling overleg zijn huisbezoeken in bepaalde situaties ook mogelijk.

Het tijdstip en de frequentie wordt ook in samenspraak bepaald, weliswaar verhoogt de continuïteit van de zorg de effectiviteit van de therapie.

Ook tijdens de schoolvakanties wordt therapie gegeven, volgens een aangepaste uurregeling. De logopedist bespreekt deze ruim op voorhand met u.


! Evaluatie


Op heel regelmatige basis wordt de gegeven therapie geëvalueerd. Bij schoolgaande kinderen wordt steeds gewerkt in samenspraak en overleg met de klassenleerkracht en zorgteam. Door regelmatig te overleggen kunnen we onze krachten bundelen en uw kind op de best mogelijke manier ondersteunen.